سایت مهدی فتاپور


مقالات و نوشته ها:

 

وبلاگ نگاه

 (فتاپور)

 

آرشیو نوشته های قبلی:

تماس


 

کمبود متخصص آی تی

مصاحبه با دویچه وله

عدم سرمایه گذاری در ایران به اعتقاد فتاپوربه عدم ثبات سیاسی ایران و مشکلات بروکراتیک بازمی‌گردد. ایران هنوزنتوانسته است به موقعیت کشورهایی همچون هندوستان یا برخی از کشورهای اروپای شرقی دست یابد. علت این امر، تردیدی است که این شرکتها درباره‌ی بازار ایران دارند، چراکه آنها خواهان تداوم کاری هستند که درایران آغازمی‌کنند. درغیراینصورت ازنظرعلمی، متخصصان ایرانی به خوبی توانایی رقابت با دیگر متخصصان را دارند.»

**********************

همایش سوم

اتحاد جمهوريخواهان ایران

مصاحبه با نشریه اخبار روز

در اين سه سال در داخل کشور امکان حضور متشکل جمهوريخواهان فراهم نگشته و ما در اين زمينه در موقعيتی بهتر از گذشته بسر نمیبريم. در اين دوره در مقایسه با گذشته اعمال فشار به نیروهای متشکل افزايش يافت و نه تنها فعالین سياسی سکولار بلکه تشکل های مدنی با محدوديت های بیشتری مواجه بودند. از سوی ديگر گسترش مبارزات اجتماعی  و مطالباتی امکانات بیشتری برای فعاليت فراهم ساخته است که البته اين جنبش ها در رابطه با بحث ما نتيجه فوری و بلاواسطه نخواهد داشت و در میان مدت تاثیرگذار خواهد بود. هدف اصلی شکل گيری اتحاد جمهوريخواهان یعنی تلاش در در راه حضور متشکل جمهوريخواهان سکولار کماکان بقوت خود باقیست و اين جريان در راستای تحقق آن هدف ميکوشد.

************************

مبارزه چریکی، خشونت

مصاحبه خانم سهیلا وحدتی

تجربه اشکال تحول و مبارزه در ايران و در ساير کشورها بروشنی نشان ميدهد که روش مبارزه و اشکال سازماندهی ناشی از آن با خود الزاماتی بهمراه مياورد که ميتواند اينجا و آنجا مغاير اهداف و آرمانهای نيروهای بکارگيرنده آنان عمل کند. در برخی کشورها چنين سازمانهايی پس از يک دوره طولانی تر مبارزه و کشته شدن بنيانگزاران آن کاملا ماهيت اوليه خود را از دست دادند. مبارزه مسلحانه چريکی در ايران و در ساير کشورهایی که آنرا بکار گرفتند تجربه دردناکی در اين زمينه است.

**********

 

مونيسم در سياست

 در شرايط کنونی کشور، تفسيم نيروها بدو بلوک بندی اصلاح طلب و برکناری طلب نه عينی است و نه بسود تحولات دمکراتيک در ايران

 ما تنها ميتوانيم بگوییم کدام عامل (يا عوامل) در کدام روند و برای کدام ناظر عمده است. بجز شرايط خاص همواره تعيين عمده يا پراهميت ترين عواملی که صف بندی ها را در جامعه شکل ميدهد نه فقط محصول عوامل و شرايط عينی بلکه عمدتا حاصل ذهن يعنی تصميم نيروهای سياسی و موفقيت آنان در تبديل تصميم خود به عامل عمده صف بندی هاست.

برای افرادی چون من که با چنين احکام قطعی در سياست بيگانه اند و سياست را دنيای مبارزات و سازش های اجتماعی ، دنيای انتخاب هایی که هيچيک تمامی امتيازات را نمايندگی نکرده و برتری آنها بيکديگر نسبی است ميدانند، مباحثه اجبارا نه در عرصه سياست بکه در عرصه متدها و ارزش ها ميتواند پی گيری شود

****************

مصاحبه با نشريه تلاش(2)

جامعه ایران امروز یک جامعه پیچیده است که اقشار و طبقات در مقایسه با سالهای قبل از انقلاب تا حد زیادی شکل گرفته اند. ما امروز راجع به جامعه ای صحبت میکنیم که در برخی موارد در روستاهای آن آنتن ماهواره وجود دارد، ما راجع به جامعه ای صحبت میکنیم که تعداد دانشجویان آن 8 برابر آندوران است، ما راجع به جامعه ای صحبت میکنیم که بیش از نیمی از دانشجویان آن دخترند و هیچ نیرویی نخواهد توانست این تعداد زنانی را که فارغ التحصیل شده یا خواهند شد از حیات اجتماعی بیرون براند. اقشار مدرن امروز در جامعه ما محدود به شمال شهر چند شهر بزرگ نیستند. آنها گسترش یافته اند و از منافع خود دفاع میکنند.

از دهه 70 ببعد بتدریج نسل دیگری پا بعرصه فعالیت های اجتماعی نهاد. نسلی که با چنین تجربیات تلخی مستقیما مواجه نشده بود و در شرایطی به حیات اجتماعی پا نهاد که رژیم اسلامی بخش بزرگی از پایه های توده ای خود را از دست داده بود. ورود این نسل بحیات اجتماعی روانشناسی دیگری را در جامعه ما شکل داد. جوانهایی که شهامت داشتند از منافع خود دفاع کنند، فضای جامعه را دگرگون کردند.

****************

مصاحبه با نشريه تلاش

هدف تقويت نقش جمهوريخواهان در حيات سياسی اجتماعی ايران است

درست آن است که ابتدا بکوشيم شرايط کشور را در رابطه با موقعيت نيروهای درون رژيم نه آن گونه که مطلوب ماست بلکه تا حد ممکن واقع بينانه تحليل کنيم. بکوشيم که از ساده کردن رژيم اسلامی بپرهيزيم و نه تنها نقاط ضعف آن بلکه نقاط قدرتش را نيز مورد توجه قرار دهيم. فکر می کنم در چنين شرايطی بهتر می توان به راه کارهايی در راستای تحولاتی که ما مطلوب می دانيم دست يافت

*********

سازمانهای دانشجويی، ماهيت دينی

دانشگاههای ما نيازمند اتحاديه ها و انجمن های نمايندگان دانشجويان است. جا دارد بجای ذکر دشواريهای عملی اين راه و منصرف کردن کسانی که در اين راستا تلاش ميکنند، در جهت بعقب نشاندن نيروی حاکم و وادار کردن آنان بپذيرش چنين انجمن هايی که اوج آن پارلمان دانشجوي خواهد بود بکوشيم.

دانشگاههای ما نيازمند يک سازمان دانشجويی نيرومند مدافع دمکراسی و حقوق بشر است. دفتر تحکيم وحدت در شرايط دشواريست. اخراج برخی مسيولين آن يک اخطار و زنگ خطر است. وظيفه اصلاح طلبانی که دارای سالها تجربه سياسی هستند، حفظ اين تشکل و جلوگيری از پاره پاره شدن آنست. تاکيداتی نظير آنچه آقای جلايی پور بعمل آورده اند، در اين راستا نيست.

**************************

دستاوردهای اتحاد جمهوريخواهان ايران

مصاحبه جواد طالعی با

حسن شريعتمداری (سخنگو) و

مهدی فتاپور مسيول هماهنگی هيات سياسی اجرايی

***************

 

بحران اتمی

معرفی و ارايه نيرو سياست بديل

نياز جامعه ما

 * مقابله و اعمال فشار به مسولان رژيم نياز به ارايه سياست بديل و تبليغ و پيگيری در اجرای آن دارد.

* ضرورت ارايه سياست آلترناتيو و گستردگی طيف نيروهای مدافع اين سياست نياز چامعه در شرايط کنونی است. اپوزيسيون دمکرات ايران قادر است چنين سياست الترناتيوی را ارايه دهد. بايد کوشيد از طریق اطلاعيه ها،  سمينارها؛ سخنرانی ها؛ مصاحبه ها  و ... اين همسويی سياسی را عرضه کرده و برای پيشبرد آن اعمال فشار کرد.

*****************************

حکومت دکتر مصدق از

 ديدگاه تاريخ

(مصاحبه با نشريه آرش)

* ما نيازمند آنيم تا زمانی که سرمايه داری وجود دارد، کسانی باشند که از منافع سرمايه داران دفاع کنند، کسانی باشند که در صف عدالت قرار گرفته و اجازه ندهند که سرمايه داران هر آنچه ميخواهند پيش برند، کسانی تلاش کنند که مذهب را با شرايط نوين جهان انطباق دهند و کسانی باشند که اساسا با هر تفکر مذهبی مخالفت کنند و ...

* برای افرادی مانند من که خود را از نظر تاريخی در سمت اين جنبش ميدانند ، تاييد دکتر مصدق بمعنای تاييد سمت گيری نهضت ملی ايران در آن زمان است و نه الزاما تمامی تصميمات و اقداماتی که صورت گرفته. بررسی تاکتيک ها و روشهای مبارزاتی اين نهضت و سناريوهاي مختلف وظيفه تاريخ نويسان است        * چپ در شکل دهی ارزشهایی چون عدالت خواهی، برابری زن و مرد، رفع تبعيض از اقوام  و مليت ها و ضرورت شکل دهی سازمانهای احتماعی و توده ای نقش عمده داشته و نيروهای ميانی جامعه در شکل دهی ارزشهايی چون دفاع از استقلال سياسی کشور، آزادی های فردی، و آزاديهای سياسی بيشتر تاثير گذار بوده اند.

*******************

در باره مناسبات

جمهوريخواهان و هواداران رژيم پادشاهی

* در سياست مابين اتحاد استراتژيک و خصومت روابط ديگری نيز وجود دارد

*امروز ما در شرايط جابجايي قدرت نيستيم و زمان تدارک  و  گفتمان سازی است. جمهوريخواهان ايران امروز در مرحله هويت سازی و ارايه سيما و برنامه اثباتی اند.

*از بوجود آوردن ترديد و کم اهميت جلوه دادن هرگونه امتياز مبنی بر شرع يا ارث در حاکميت چه از سوی مشروطه خواهان اسلامی و يا پادشاهی و يا جمهوريخواهانی که تصور ميکنند برای شکل دادن اتحاد بايد در اين جهت سخن گويند بيش از همه  اقتدارگرايان حاکم سود خواهند برد. 

********************

در رابطه با طرح رفراندوم

* در سياست مابين اتحاد استراتژيک و خصومت روابط ديگری نيز وجود دارد

* خط قرمز ما در رابطه با ساير نيروهای سياسی در هر زمينه مشخص ميبايست منافع تحول جامعه مان در راستای دمکراسی ، پيشرفت، رعايت حقوق بشر،استقلال و خلاصه همه ارزشهايی باشد که ما را تعريف ميکند. خط قرمز ثابت از پيش تعيين شده تنها به زيان ايده ها و آرمانهای ما عمل خواهد کرد.

* امروز مردم جرات دارند که خواستهای خود را با صراحت عنوان کنند و توده ای بودن طرح چنين خواستهايی امکان رودررويی يا ساکت کردن کسانی را که عليه شرايط سياسی حاکم بر کشور سخن ميگويند ناممکن ساخته.

****************************

   در باره

 اتحادهای سياسی

* خط قرمز ما در رابطه با ساير نيروهای سياسی در هر زمينه مشخص ميبايست منافع تحول جامعه مان در راستای دمکراسی ، پيشرفت، رعايت حقوق بشر،استقلال و خلاصه همه ارزشهايی باشد که ما را تعريف ميکند. خط قرمز ثابت از پيش تعيين شده تنها به زيان ايده ها و آرمانهای ما عمل خواهد کرد.

* در خارج ازکشوراحزابی داريم که نميتوانند خود را تعريف کنند و دلايل وجود خود و مرزشان را با ديگران بجز مسايل تاريخی توضيح دهند

* بخش عمده سازمانهای سياسی مدتهاست که عضو گيری جديد ندارند و اعضا آنها بتدريج در کنار هم پير ميشوند و در چنين شرايطی عجيب نيست اگر خرده بينی در درون آنها رشد کند و بخش بزرگی از انرژی نيروهای عضو آنها صرف خنثی کردن يکديگر و يا رقيبانی که تمايزاتشان با آنها بسختی قابل توضيح است گردد.

*********************

 

صمد و ماهی سياه کوچولويش

 

* حديث ماهی سياه کوچولو پايان نيافته است.  

 * اگر سياستمداران موظفند ممکن ها را در نظر گيرند و بر اساس واقعيات و امکانات راهکارهای ممکن در راهگشايی بسوی اهداف مورد نظر خويش ارايه دهند جامعه ما نيازمند نويسندگان؛ هنرمندان و روشنفکرانی است که چارچوب ها را درهم شکنند. جامعه ما نيازمند کسانی است که نه بگويند و در اين نه گفتن خويش از مرزهای پذيرفته شده در محيط اطراف خويش فراتر روند و هزينه آنرا بپردازند. ما نيازمند چنين قهرمانانی هستيم. قهرمانی را بايد باز تعريف کرد. جامعه ما نيازمند جوانانی است که در ارزوی رسيدن بدريا باشند و بسوی دريا رهسپار شوند. دريا را بايد بازتعريف کرد.

*. صمد به اين دليل به يک اسطوره بدل شد که نوشته های وی، آرمانها، روانشناسی و خواست های يک نسل از روشنفکران و جوانان ايران را منعکس کرد