خيزش روشنفکران جوان ايران در دهه ۵۰


 

 در اين مقاله جنبش جوانان ايران در سالهای اوج گيری آن در نيمه دوم دهه ۴۰ و دهه ۵۰، مشابهت های آن با جنبش جوانان در اروپا و ارتباط آن با جنبش فدائيان و سازمان چريکهای فدائی خلق مورد بررسی قرار گرفته. در اين مقاله کوشيده شده است که سی سال پس از شکل گيری جنبش فدائيان جنبشی که مستقيم و يا غير مستقيم تفکر يک نسل از روشنفکران ايران را تحت تاثير خود قرار داد، اين جنبش بعنوان نماد و برآمد سياسی جنبشی که من در اين مقاله آنرا جنبش جوانان ايران خوانده ام مورد بررسی قرار گيرد. با اين اميد که اين نوشته بتواند مورد استفاده کسانی که در جهت بررسی و تحليل تاريخ معاصر ايران ميکوشند قرار گيرد.اوج گيری جنبش دانشجوئی ايران در نيمه دوم دهه ۴۰َ


پس از رفرم های سال ۴۱ و سرکوب حرکت دوم خرداد در سال ۴۲، نيروهای اپوزيسيون در موقعيت تدافعی قرار گرفته و مقاومت آنان بسادگی در هم شکست. مبارزات دانشجويان و جوانان ايران که تا اين زمان مستقيما در رابطه و تحت رهبری سازمانهای اپوزيسيون بود نيز نزول نموده و دانشگاهها در نيمه اول دهه ۴۰ آرام و حرکات اعتراضی محدود بود. تحليل گران رژيم بر اين نظر بودند که در شرايط تضعيف سازمانهای اپوزيسيون، مبارزات دانشجوئی محدود خواهد ماند و تصور ميکردند با رفرم و بهبود سطح آموزشی دانشگاهها و بوجود آوردن امکانات تقريحی مانند کاخهای جوانان و امکانات رفاهی مانند وامهای تحصيلی، دانشگاهها برای يک دوره طولانی قابل کنترل است. آنچه از چشم تحليل گران رژيم پنهان بود، نطفه بندی جنبشی کاملا متفاوت از گذشته در دانشگاهها بود. جنبشی در حال نطفه بستن بود که نه تنها تحت رهبری هيچيک از جريانات سياسی گذشته کشور نبود بلکه همه آنها را نفی ميکرد. جنبشی که رژيم شاه را مسبب همه مشکلات کشور، روحانيت را مرتجع و توده ای ها را بی عمل ميدانست و سياست صبر و انتظار جبهه ملی ها را مسخره ميکرد. جنبشی که در سال ۴۶ در تهران و تبريز نمود پيداکرد. سال ۴۸ در جريان تظاهرات عليه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را به آشوب کشيد، در آذرماه ۴۹ بمدت يکماه، تمام دانشگاه های تهِران را صحنه تظاهرات کرد و در دهه ۵۰ فعالترين نيروی مبارزه عليه رژيم بود. جنبشی که بامبارزات پيشين دانشجويان در دهه ۳۰ تحت رهبری سازمانهای جوانان جبهه ملی و حزب توده ايران کيفيتا متفاوت بود. شکل گيری اين جنبش با اوجگيری جنبش جوانان در اروپا و آمريکا همزمان است و در بسياری عرصه ها همگون و مشابه اين خيزش عمومی جهانی است.


دلايل شکل گيری جنبش جهانی جوانان 

در سی سال اخير جنبش جهانی دانشجويان و جوانان در سالهای۷۳-۶۸ موضوع بررسی بسياری از تحليل گران مسائل اجتماعی بوده است. بخش بزرگی از اين تحليل گران که من نيز نظر آنان را می پسندم، تغيير ترکيب دانشجويان در آن سالها را عامل عمده شکل گيری اين جنبش ميدانند. مطابق اين نظر تا قبل از جنگ و در سالهای اوليه پس از جنگ عمدتا فرزندان اقشار ثروتمند تر جامعه امکان مييافتند که بدانشگاه راه يافته و به درجات عالی تحصيلی نائل آيند. چنين کسانی در خانواده خويش يگانگی با نظم موجود را فراگرفته و حداکثر مايل به اصلاحات و رفرم در آن بودند. در سالهای دهه ۶۰ اين امکان برای بخش بزرگی از فرزندان اقشار غير ثروتمند جامعه فراهم گرديد که به دانشگاهها راه يابند. اينان کسانی بودند که در سالهای دشوار پس از جنگ متولد و در دوران تحولات اجتماعی گسترده اين سالها بزرگ شده بودند و بدليل موقعيت اجتماعی خانواده هايشان خود را با نظم موجود در تضاد ميدانستند. آنان خواستار تغيير بودند و موقعيت نوين اجتماعی به آنان اين شخصيت و اعتماد به نفس را ميداد که در جهت اين خواست خود حرکت کنند و اين عامل عمده شکل گيری جنبش جوانان و دانشجويان در اروپا و آمريکا در اين سالها بود. شرايط سياسی آن دوران مثل جنگ سرد، پيروزی انقلاب کوبا، جنگ ويتنام، انقلاب الجزائر، جنگ اعراب و اسراييل و حوادث سياسی از قبيل قتل مارتين لوترکينگ و ... عواملی بودند که بر بستر آن عامل پايه ای بر چگونگی روندها و خصوصيات اين جنبش موثر گرديد.
جنبش دانشجويان، جوانان در ايران
اگر تحليل فوق را در رابطه با اين جنبش در اروپا و آمريکا بپذيريم، عامل ذکر شده به درجاتی بيشتر در ايران صادق است. تعداد دانشجويان در اين سالها بشکل تصاعدی افزايش يافت. دانشجويان ديگر چون گذشته بخش کوچکی از جوانان ايران نبودند. اکثر خانواده های ثروتمند ترجيح ميدادند که فرزندان خود را برای تحصيل به اروپا و يا آمريکا بفرستند. قدرت حرکت عمومی جوانان در اين کشورها، بخش بزرگی از اين گروه دانشجويان را نيز تحت تاثير قرار داد و بسياری از آنان در کنار ديگر دانشجويان ايرانی مقيم خارج به فعاليت های کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج از کشور جذب شدند. اکثريت قريب باتفاق دانشجويانی که در اين سالها به دانشگاه راه مييافتنداز طبقات متوسط و غير ممتاز جامعه بودند. در ايران بيگانگی با حکومت بدليل استبدادی و ماوراء قانون بودن حاکمان همواره عميق تر و گسترده تر از اروپا بوده است.
من سال ۴۷ وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شدم. من نيز مثل ديگران از محصلينی بودم که موفق شده بودند در کنکورهای ورودی نمرات ممتاز بدست آورند. همه آشنايان و نزديکان ما بما احترام گذارده و در ما اين احساس را که ما سازندگان جامعه فردا خواهيم بود، تقويت ميکردند. ما دانشجويان که تعدادمان بمراتب بيش از سالهای قبل از رفرم بود، تغيير ميخواستيم و در خود اين اعتماد به نفس و اين نيرو را ميديديم که قادريم اين تغيير را متحقق کنيم. ما ميخواستيم کشورمان در سطح کشورهای اروپائی قرار گيرد. ما با استعدادترين جوانهای کشور بوديم و خواهان آن بوديم که جامعه ای بسازيم که در آن هر کس بر مبنای استعداد و لياقتش موقعيت داشته باشد. ما خواهان جامعه ای بوديم که در آن فساد و ارتشا و پارتی بازی ريشه کن شده باشد. ما ميخواستيم جامعه ای بسازيم که در آن از استبداد و زورگوئی اثری نباشد. ما خواهان جامعه ای بوديم که از ظلم بری باشد و عدالت بر آن حاکم باشد. ما جامعه ای ميخواستيم که همه آنچه را که خوب ميدانستيم در آن تحقق يافته باشد. و تصور ميکرديم که قادريم همه آنها را متحقق کنيم. اين نه فقط روحيه دانشجويان ايران که روحيه غالب در سرتاسر جهان بود.
ما ميخواستيم جامعه را دگرگون کنيم. ما ميخواستيم روابط اجتماعی ديگری برقرار کنيم ولی خواست ما به تغيير قدرت سياسی و مناسبات اجتماعی حاکم بر جامعه محدود نميماند. ما ميخواستيم فرهنگ و رفتار ديگری را حاکم سازيم. اگر ديگران ميکوشيدند خوب لباس بپوشند، ما به لباس و ظاهر خود بی توجه بوديم. اگر ثروت و امکان زندگی بهتر آرزوی همه بود، ما آنرا تحقير ميکرديم. اگر ديگران برای عرضه تجملات زندگی خود با يکديگر رقابت ميکردند، ما عليه هر تجملاتی بوديم. اگر ديگران از مسافرت و استراحت در تعطيلات لذت ميبردند، تفريح ما برنامه های سنگين کوهنوردی بود و هر چه اين برنامه ها دشوارتر و خطرناکتر بود بيشتر لذت ميبرديم. موسيقی مورد پسند ما موسيقی های محلی بود که کمتر از راديو تلويزيون پخش ميشد و در محيط اطراف ما کمتر مورد توجه بود. ما به همه هنجار های پذيرفته شده در محيط اطرافمان نگاه انتقادی داشتيم.
دگرگون خواهی جوانی در آن دوران به يک جنبش راديکال اجتماعی فرا روئيده بود و اين نقطه مشترک ما و جوانان اروپا و آمريکاست. جوانان در اين کشور ها نيز همه ارزش های پذيرفته شده را به زير سوال ميبرند و راديکال ترين ايده های اجتماعی را ميپذيرند. چه گوارا نه فقط در ايران که در سرتاسر جهان محبوب ترين چهره در جنبش جوانان و دانشجويان است. درگيری با پليس جزئی از تظاهرات جوانان در همه کشور هاست. جان لنون و همسرش برهنه در مصاحبه تلويزيونی شرکت ميکنند، و همه ارزشهای پذيرفته شده جامعه را به ستيز ميخوانند. دهها هزار جوان در برابر قيود اجتماعی حاکم بر روابط جنسی به طغيان برخاسته و از عشق آزاد دفاع ميکنند و....طبيعتا نمودهای اين طغيان در ايران و اروپا تحت تاثير شرايط اجتماعی و حاکميت سياسی متفاوت است. اگر در اروپا سنت ها و شرايط اجتماعی، آزادی روابط جنسی را به يکی از مشخصه های اين جنبش تبديل ميکند، در ايران چنين نيست و اگر در ايران مبارزه چريکی توسط تقريبا تمامی اين جنبش حمايت ميشود، در شرايط وجود آزاديهای سياسی در اروپا گروههای مسلح گروههائی با حمايت محدود و نيروی حاشيه ای اين جنبشند.

شکل گيری سازمان چريکهای فدائی خلق

 عمليات نظامی سازمان چريکهای فدائی از بهمن ماه سال ۴۹ آغاز شد. جنبش دانشجوئی ايران در سالهای اول دهه ۵۰ بطور يکپارچه به حمايت از چريکهای فدائی خلق (و مجاهدين خلق) برخاست. فدائيان و مجاهدين (با مفهوم کسانی که اين دو سازمان را تاييد ميکردند) نه بخشی از اين جنبش که تقريبا تمامی آن بودند. افرادی که بدليل ارتباط سازمانی با احزاب و سازمانهای سياسی نظير جبهه ملی و يا حزب توده ايران با جنبش چريکی مخالفند در دانشگاهها انگشت شمارند. فدائيان تمامی بخش غيرمذهبی جنبش جوانان و دانشجويان ايرانند. اين جنبش در بهمن ماه سال ۴۹ تاسيس نشد. اين جنبش در دانشگاههای ايران شکل گرفته بود و در سالهای ۴۹ و ۵۰ سازمانهای خود را تاسيس نمود. تشکيلات چريکی فدائيان خلق نماد جنبش فدائيان است و نه تمامی آن. در اواخر سال ۵۰ از تشکيلات چريکهای فدائی بروايتی ۶ و بروايتی ۹ نفر باقی مانده اند. تشکيلات مجاهدين تقريبا نابود شده است و تنها با فرار حسين رضائی، از زندان آنها امکان سازماندهی مجدد مييابند. ولی جنبش فدائيان و مجاهدين در اوج قدرت و نفوذ خويش است. دانشجويان در دانشگاهها آنگونه که صحيح ميدانند مبارزه ميکنند و در عين آنکه خود را هوادار فدائيان ميدانند، فدائيان را آنگونه که ميخواهند تفسير ميکنند. سازمان چريکهای فدائی خلق هم بدليل شکل مبارزاتی که برگزيده بود و هم بدليل تفکرات حاکم در درون اين تشکيلات، در آن سالها هيچگاه قادر نشد جنبش فدائيان را رهبری کند. اين سازمان تنها نخبه ترين و فداکارترين دانشجويان را عضو گيری ميکرد.
مشخصه اين جنبش راديکاليسم آنست و نه مبارزه چريکی. اکثريت کادرها و تقريبا تمامی فعالين آنزمان نه از تز آمادگی شرايط عينی انقلاب مسعود احمدزاده اطلاع دارند و نه از تز محوری بودن مبارزه مسلحانه بيژن جزنی چيزی شنيده اند. آنها همه خود را فدائی ميدانند در حاليکه بين نظرات اين دو، يک دريا فاصله است. سال ۵۰ "مبارزه مسلحانه هم استراتژی تاکتيک مسعود احمد زاده" در سازمان چريکهای فدائی خلق غالب است. در سالهای ۵۴-۵۳ بتدريج نظرات بيژن جزنی غلبه ميکند و در سالهای بعد در اعتقاد بسياری از کادرهای اين جنبش از عمليات نظامی تنها يک پوسته باقی ميماند. ولی جنبش فدائيان بدون آنکه تغييری در ماهيت آن بوجود آيد به حيات خود ادامه ميدهد. بر خلاف آنچه چريکهای فدائی خلق و مخالفين آنان بيان ميکردند تمايز مرکزی اين جنبش با جنبش های پيشين نه اعتقاد به عمليات چريکی که خاستگاه، روحيات و خصوصيات متفاوت اين جنبش بود. اعتقاد به عمليات چريکی يکی از مشخصات اين جنبش و نه مرکزی تری مشخصه و توضيح دهنده آن بود. اين جنبش قبل از عمليات چريکی شکل گرفته بود و بدون اين عمليات نيز ميتوانست به حيات خود ادامه دهد و داد. اين جنبش با راديکاليسم و دگرگون خواهی آن مشخص ميشد.
اين مقاله قصد بررسی مجاهدين خلق را ندارد. تنها به اين نکته اکتفا ميکنم که مجاهدين عليرغم مشابهت هايشان با جنبش فدائيان و نفوذ در درون جنبش جوانان ودانشجويان و اعتفاد به بکارگيری شيوه های راديکال مبارزه، از همان ابتدا تمايزاتی بنيانی با جنبش فدائيان داشتند که مسيری ديگر در حرکت آنان را موجب شد. آنان با ترکيبی از افکار بخش مذهبی جنبش ملی و مائوئيسم سازمان خود را تشکيل داده و از همان ابتدا از طريق محافل مذهبی با نيروهای خود در رابطه بوده و آنها را رهبری ميکردند. در عين حال آنان همواره ارتباطات خود را با جنبش های پيشين سياسی همسوی خود حفط کرده و مثلا در همان سالهای اول دهه ۵۰ کسانی چون طالقانی، منتظری، هاشمی رفسنجانی، سحابی، لاهوتی و.... در ارتباطات مستقيم و يا غير مستقيم با اين سازمان دستگير و زندانی شدند. مجاهدين عناصر يک سازمان سياسی مدعی رهبری را خيلی زود کسب کردند و پس از نابودی کامل تشکيلات اين سازمان در سال ۵۴ (تغيير ايدئولوژی و شکل گيری سازمان پيکار)، در سال ۵۷ در شکل يک سازمان منضبط و متشکل مجددا خود را باز سازی نمودند
اکثريت قريب باتفاق تحليل گران وابسته به فدائيان شکل گيری اين جنبش را محصول شکست سياسی و بی عملی جبهه ملی و حزب توده ايران ميدانند. شايد قدرت و نفوذ اين جريانات ميتوانست در ويژگيهای اين جنبش در آن سالها و روندهای بعدی نيروهای وابسته به اين جنبش موثر باشد ولی شکل گيری اين جنبش محصول عواملی بود مستقل از تواناييها و سياست های ديگر نيروهای سياسی اپوزيسيون. محافل وابسته به حرب توده ايران در آن سالها اگر چهه در دانشگاهها کم نفوذ بودند ولی وجود داشتند و فعاليت هم ميکردند. در دهه ۴۰ و در دوره شکل گيری اين جنبش حزب توده ايران سازمان متشکل در داخل کشور دارد و بجز معدودی، کسی از اينکه عباس شهرياری پليس است و در اين تشکيلات پليس نفوذ دارد اطلاع نداشت. رهبران اوليه مجاهدين همگی در رابطه با نهضت آزادی بودند و طبيعتا در اين رابطه فعاليت سياسی ميکردند. در سطح جهان نادرست بودن اين ادعا روشن تر است. کمونيست ها در فرانسه و ايتاليا در اوج قدرت و نفوذ خويشند. سوسياليست ها در کشورهايی چون آلمان و انگليس قدرت را در دست دارند ولی جنبش با نفی اين نيروها شکل گرفت. واقعيت اينست که ما خواهان اشکال، شعارها و روحيه ديگری در مبارزه بوديم که جريانات سياسی گذشته نميتوانستند بازتاب دهنده آن باشند. ما خواهان راديکاليسم بوديم و هيچيک از آنان در ايران و جهان نميتوانستند چنين راديکاليسمی را پاسخگو باشند.


پايه های فکری فدائيان

تمامی تحليل گران در تحليل فدائيان خلق به بررسی نظرات رهبران و تئوری پردازان اين جنبش پرداخته و بر نقاط ضعف و قدرت اين ايده ها تکيه کرده و نظرات بيژن جزنی، مسعود احمد زاده و پويان را به عنوان پايه های نظری جريان فدائی مورد بررسی قرار داده اند. اما با وجود اهميت اين ايده ها در حرکت سازمان چريکهای فدايی خلق، در دانشگاهها کسانی که خود را نيروی اين مبارزه ميدانند نه از استراتژی و تاکتيک مسعود احمد زاده اطلاع داشتند و نه از نقش محوری تاکتيک های مسلحانه بيژن جزنی چيزی شنيده اند. اين ايده ها در سالهای اول دهه ۵۰ بيش از همه درميان کادرهای زندانی فدائی مورد بحث و بررسی است. آنچه جنبش دانشجويان و جوانان را به حمايت از مبارزه چريکی جلب ميکرد، نه اين ايده ها بلکه مبارزه جوئی و راديکاليسم نهفته در اين شکل از مبارزه بود. اين ايده ها در تعيين مسير سازمان چريکهای فدايی خلق و حرکت آينده سازمانهای فدائی نقش تعيين کننده داشتند ولی پايه نظری تئوريک مشترک کل جنبش فدايی نيستند. پايه نظری مشترک کل جنبش فدائيان اعتقاد به مبارزه راديکال برای دستيابی به سوسياليسم و دگرگونی همه عرصه های حيات اجتماعی است. روشنترين بيان اين اعتقاد مشترک در نوشته های صمد بهرنگی منعکس است. معدودی از فدائيان از ايده های بيژن و مسعود مطلعند ولی هيچکس در اين جنبش نيست که ماهی سياه کوچولوی صمد بهرنگی را نشناسد. چوخ بختيار چهره منفی است که همه فعالين آنزمان با آن آشنايند. فردی که ميخواهد در چهارچوب ارزش های پذيرفته شده جامعه خانواده تشکيل داده و زندگی عادی و بی تلاطمی داشته باشد. از نظر فعالين جنبش در آنزمان مفهوم چنين زندگی، پوسيدن در چهارچوب محدود يک برکه کوچک است. فدائيان ميخواهند ماهی سياه های کوچولوئی باشند که بسوی دريا حرکت کنند. دريا يعنی ساختن دنيائی ديگر، يعنی دگرگون شدن و دگرگون کردن. فداييان ميخواهند از دنيای کوچک و زندگی حقيری که ميکوشد آنها را در محاصره خود گيرد رها شده و بسوی اين دريا رهسپار شوند. فدائيان جوانانی هستند که ميخواهند دگرگونی های بزرگ را موجب شوند.
بخش عمده فعالين جوان آنزمان خود را مارکسيست ميدانستند. حتی بخش مذهبی جنبش نيز مارکسيسم را منهای اعتقادات فلسفی آن ميپذيرفت. من نيز مثل بسياری از جوانان آنزمان زمانی مارکسيسم را پذيرفتم که حتی يک جزوه از مارکس نخوانده بودم . ما تشنه آزادی و عدالت و پيشرفت بوديم و در جامعه ارائه شده توسط مارکس، عدالت و پيشرفت همزمان تامين ميگرديد، دمکراسی در شکلی عاليتر از جامعه سرمايه داری حاکم شده و هر کس باندازه استعدادش از جامعه سهم برده و همه امتيازات ديگر لغو ميگرديد. و اينها همه آنچيزهايی بودند که ما آرزومند آن بوديم. مارکس قطعيت پيروزی مبارزه در اين راه را با کمک علم اثبات کرده بود. قاطعيت و شوری که در اين ايده ها بود پاسخگوی انرژی و روحيه مبارزه جويانه ما بود. ما برای پذيرش اين ايده ها نيازی به مطالعه آثار تئوريک و اثبات آن نداشتيم. ما نيازمند ايده هايی بوديم که راه مبارزه در آن مسير را روشن کند. مسعود احمد زاده در جزوه خود مينويسد ما امروز بيش از آنکه به تئوريسين نيازمند باشيم به پراتيسين احتياج داريم. اين ايده مسعود احمدزاده بارها مورد نقد قرار گرفت. مسعود احمدزاده در اين جمله خود نه يک ايده جديد که روانشناسی حاکم بر جنبش را در آن مقطع منعکس ميکند. طبيعتا چنين روانشناسی عمومی در مورد تمامی کادرهای فدائی آنزمان صادق نيست. بخشی از کادرهای اين جنبش منجمله رهبران اوليه سازمان در جريان مطالعات روشنفکری مارکسيسيتی گروه خود را شکل داده بودند ولی اين بخش طيف اصلی وغالب کادرها و رهبران سازمان را تشکيل نميدادند.
همه تحليل گران بر نقش ويژه بيژن جزنی و افکار وی در شکل دهی و سمتگيری های فدائيان خلق در آن دوران اتفاق نظر دارند. بيژن جزنی و گروهش در نيمه اول سالهای دهه ۴۰ تحت تاثير انقلاب کوبا تدارک مبارزه مسلحانه را آغاز کرده و در جريان اوج گيری جنبش در نيمه دوم دهه ۴۰ در زندان بسر ميبرد. وی از درون جنبش روشنفکری، دانشجوئی ايران در اين دوره بيرون نيامده و محصول مبارزات نسل قبلی است. وی در سازمان جوانان حزب توده ايران تربيت شده و در جبهه ملی تجربه اندوخته. او يک رهبر سياسی است که بدليل هم پيوندی های نظری با اين جنبش ميکوشد با آن تماس گرفته و آنرا رهبری کند. هر چند ايده های بيژن جزنی در سمتگيريهای سياسی نظری سازمان چريکهای فدائی خلق و سازمانهای مختلف فدائی در دوره های بعد نقش بزرگی ايفا نمود ولی در شرايطی که سن متوسط کادرها و حتی رهبران جنبش فدائی کمتر از ۲۵ سال است وی و کادرهای نظير او از قبيل حسن ضياظريفی و يا مصطفی شعاعيان کادرهای تيپيک جنبش فدائی نيستند.


سازمانهای فدائی پس از انقلاب

سازمانهای سياسی متعلق به جنبش فدائيان در جريان انقلاب به سازمانهايی که ميکوشيدند رهبری واقعی اين نيروی اجتماعی را عهده دار باشند تبديل گرديدند. موضعگيری هايی از قبيل اعلاميه سازمان هنگام بازگشايی دانشگاهها در سال ۵۷ ، قيام را باور کنيد، هر سازشی با رژيم شاه خيانت به آرمان مردم است، نامه به آيت الله خمينی در ديماه ۵۷ از شمار موضعگيری هايی بود که نه اعتراض به نظم موجود که ارائه سياستی معين در عرصه ای مشخص بود. پس از انقلاب سازمان چريکهای فدايی خلق بيک سازمان سياسی که خود را مجبور به پاسخگويی به پيچيدگيهای روند های موجود در جامعه ما ميدانست بدل گرديد. طبيعی بود که چنين تحولی دشوار باشد. طبيعی بود که پاسخ گويی اثباتی به مسائل سياسی جامعه ايران اين جنبش را دچار انشقاق سازد. شايد ميتوانست اين انشقاقات بگونه ای ديگر رخ دهد ولی ادامه حيات جريان فدائی در کليت خود و در چهارچوبی که در سالهای اول دهه ۵۰ داشت ناممکن بود. هر يک از اين جريانات خود را وارث واقعی جنبش فدايی دانسته و ديگران را به عدول از ارزشهای اين جنبش متهم کردند. اکثريتی ها طرفداران نظرات مسعود احمدزاده (اشرف دهقانی) را بازمانده دوران کودکی ميناميدند، اقليتی ها اکثريتی ها را خائن به ارزشهای فدائی ميدانستند و اکثريتی ها راه کارگری ها و اقليتی ها را غير سياسی ميناميدند. صرف نظر از نقاط مثبت و منفی هر يک از اين جريانات، همه آنان ميراث دار آن جنبش بوده و نشانه های جنبشی را که خاستگاه آنان بود با خود به همراه داشتند و با ديگر جريانات سياسی جامعه ما متفاوت بودند. طبيعتا با گذشت زمان شرايط متفاوت محيط و سمت گيری های سياسی نظری، در هر يک از آنان ويژگيهای متفاوتی را شکل داد ولی ميراث جنبش فدائی همواره با همه آنان همراه بود.


برخی ويژگيهای سازمانهای فدائی

از ميان مجموعه ويژگيهائی که بعنوان ميراث خاستگاه سازمانهای فدائی (جنبش روشنفکری، دانشجوئی ايران) در سالهای ۵۰ در آنان عمل کرده من به برخی از آنان اشاره ميکنم.
- کادرهای اين جنبش همه مارکسيست لنينست بودند و اين جنبش همواره به اردوی چپ جامعه ما تعلق داشت. فدائيان سوسياليست بودند ولی بعنوان يک جنبش ( و نه اين يا آن فرد) نه سوسياليسم شوروی را تاييد ميکردند و نه سوسياليسم چين را و نه ايده های مطرح در احزاب کمونيست فرانسه و ايتاليا را و نه قادر بودند توضيح دهند که سوسياليسم مورد نظر آنان چه تمايزاتی با اين تجربيات و ايده ها دارد. برای اولين بار سازمان چريکهای فدايی خلق در آستانه انقلاب، برنامه حداقل ارائه داده و کوشيد که موضع مشخص خود را در رابطه با تحولات آينده جامعه اعلام نمايد. برنامه ای که طبيعتا زمان زيادی برای آشکار شدن نارسائيهای آن لازم نبود. فقدان يک پايه استوار و برنامه روشن در کنار جستجوگری جوانی که به بخشی از فرهنگ اين جنبش بدل گرديده بود به يکی از ويژگی های جريانات مختلف فدائی تبديل گرديد. به همين دليل جريانات مختلف فدائی کيفيتا بيش از ديگر نيروها از تحولات و مباحث جديد در ايران و جهان تاثير پذيرفته و دگرگون شدند خواه آنرا بی ثباتی سياسی نظری بناميم و يا پويايی.
- نيروهای بيرون آمده از دل اين جنبش برای خود رسالت شکل دهی جامعه نوين را قائل بودند و در اين جنبش آموخته بودند که هر يک از آنان قدرت آنرا دارند که در اين تحول نقشی شايسته ايفا کند. آنان ميخواستند کارهای بزرگ کنند. اين اعتقادات در آنان شخصيتی متمايز با نيروهای تربيت شده در تشکل های سياسی ايجاد ميکرد. شعار هر چريک يک حزب است، جزو پايه های اعتقادی چريکهای فدائی خلق بود و معنای آن اين بود که هر فدايی حق دارد و موظف است در شرايط قطع ارتباط با ديگر فداييان، خود در مقام سازمان چريکهای فدائی خلق عمل کند. اين شعار و اعتقاد نه تنها واکنشی در قبال شرايط دشوار مبارزاتی بلکه انعکاسی از روحيه حاکم بر اين جريان بود. اين جنبش شخصيت سياسی فردی را در درون نيروهايش تقويت ميکرد و به همين دليل سانتراليزم در عمق تفکر جريانات فدايی بسيار ضعيف تر از ديگر جريانات سياسی کشور بود. ما در برنامه های کوه مياموختيم که منضبط باشيم، در صف راه برويم و تصميم مسئول برنامه را حتی اگر نادرست است، اجرا کنيم و در ظاهر انضباط يک تشکيلات سياسی نظامی را مياموختيم، ولی در همان برنامه های کوهنوردی ياد ميگرفتيم که اگر مسئول در جريان برنامه دست از پا خطا کرد، با تند ترين کلمات وی را مورد انتقاد قرار دهيم و هر که در اين انتقادات فعال تر و قاطع تر بود از احترام بيشتری برخوردار ميشد.
در زندان پس از سالها زندگی مشترک با افسران توده ای تنها کسانی که به آنان بسيار نزديک بودند، از خلال سخنانشان نتيجه گيری ميکردند که آنان باحتمال قوی در منازعات درون حزبی سياست راديکال کيانوری را در قبال رادمنش و اسکندری تاييد کرده و از جناح او حمايت ميکنند. در سال ۵۴ ناگهان در بهت و حيرت مطلع شديم که کسانی چون بهمن بازرگانی، عليرضا تشيد و عليرضا زمرديان کادرهای رهبری مجاهدين در زندان مدتهاست که مارکسيسم را پذيرفته اند و حتی کسی مانند موسی خيابانی در تعيين موضع دچار ترديد است و مباحثی به اهميت موجوديت و يا عدم موجوديت اين سازمان در درون آنان جريان داشته و ما از آن بی اطلاع بوده ايم. در حاليکه همه ميدانستند که کداميک از فداييان طرفدار نظرات بيژنند و چه کسانی مخالف وی و حتی جزئيات و ويژ.گيهای نظر هر يک از کادرهای فدائی برای همه آشکار بود.
انضباط سخت چريکی و سانتراليزم تشکيلاتی آن با روحيه نيروهای اين جنبش در تضاد بود. در درون فدائيان انضباط و پذيرش کامل رهبری استثنا و گروه بندی و فراکسيون و اختلافات آشکار سياسی و تشکيلاتی قاعده بود. فدائيان برای نفی سانتراليزم دمکراتيک تنها به يک توضيج تئوريک نيازمند بودند.


ارزيابی اين جنبش

سی سال از زندگی فدائيان خلق، جريانی که يک نسل از روشنفکران ايران مستقيم و يا غير مستقيم از آن تاثير پذيرفتند، ميگذرد. در جنبش ما معمول چنين بوده که تحليل جريانات تاريخی تا زمانيکه نقش آفرينان آن جريان در قيد حيات بوده و در زندگی اجتماعی شرکت دارند، به تاييد و يا نفی مطلق محدود بماند. تحليل هايی که از حزب توده ايران ارائه شده نمونه روشن اين نحوه برخورد است. خوشبختانه در حاليکه بيش از يک نسل از شکل گيری جريان فدائی سپری نگرديده. کسانی کوشيده اند بر اين شيوه مرسوم نقطه پايان گذارده و اين جريان را يعنوان يک جريان تاريخی مورد بررسی قرار دهند.
ولی متاسفانه بخش عمده مطالب نوشته شده در رابطه با اين جريان نيز، در همان چهارچوب عمومی مصالح سياسی روز و رد و تاييد باقی مانده.اند. مخالفين اين جنبش با تکيه بر خشونت طلبی و عمليات نظامی و ايده های ماورا چپ بخشی از نظريه پردازان اين سازمان اين جنبش را مورد نقد قرار ميدهند و موافقين با استناد به نوشته های بيژن جزنی در رابطه با ضرورت مبارزه با ديکتاتوری و عدالت جوئی اين سازمان، اين جنبش و عملکردهای آنرا تاييد ميکنند.
اگر امروز در شرايط متفاوت کنونی جهان و با ديدگاههای امروزمان به ۳۰ سال پيش بنگريم، ميتوان از اين جنبش و (هر جنبش ديگری) ارزيابی های متضادی ارائه داد.
ما ضد استبداد بوديم به اين دليل که عليه استبداد و ديکتاتوری حاکم ميرزميديم. ما دمکرات بوديم، به اين دليل که ميخواستيم در حيات اجتماعی، سياسی جامعه نقش داشته باشيم و خواهان آن بوديم که توده های مردم بتوانند در رابطه با سرنوشت خويش تاثير گذار باشند. ما دمکرات نبوديم به اين دليل که در تفکر ما حق آزادی سياسی برای کسانی که فکر و عمل آنان را ضد حرکت تکامل تاريخ بشری ميدانستيم پذيرفته شده نبود. ما عدالت خواه بوديم به اين دليل که اساس و محرک مبارزه ما پايان دادن به ظلم و برقراری جامعه ای بود که هر کس در حد استعداد و توليد خويش از آن سهم برد. ولی ما در عين حال آماده آن بوديم که در اين مسير بر بی عدالتی عليه دشمنان توده ها چشم فرو بنديم. ما مدرنيست بوديم چون عليه همه سنت های عقب مانده و هر گونه خرافه ای شوريده بوديم. ما تجددخواه بوديم چون خواهان تحول فرهنگی و پيشرفت بوديم. ما سنت طلب بوديم چون عليه بخشی از عناصر مدرنيسم که توسط رژيم حاکم تاييد ميشد می ستيزيديم و آنرا غرب زدگی ميانگاشتيم.
همواره ميتوان در شرايط تاريخی ديگر، ويژگيهای متفاوت و گاها متضاد يک جنبش را مورد تاکيد قرار داد و بر اساس تفکر امروز اين يا آن وجه واقعی آنرا مورد توجه قرار داد و جنبش جوانان ايران و جهان در آن دوران از نظر تناقضات و ويژگيهايش برجسته تر از ديگر جنبش های دوران اخير است.
در اروپا نيز کسانی هستند که در برخورد با جنبش سالهای دهه ۷۰ آنرا طغيانی که نظم جامعه بشری را مورد تعرض قرار داده و بی بند وباری را اشاعه ميداد ميدانستند و يا ميدانند. کسانی هستند که مثلا در آلمان ميکوشند وزرای امروز دولت آلمان را به اين دليل که از رهبران اين جنبش و سازمان دهندگان تظاهرات و درگيری با پليس در آن دوران بوده اند، فاقد صلاحيت برای رهبری جامعه معرفی کنند. ولی اکثريت قريب باتفاق تحليل گرانی که اين جنبش را از زاويه تاريخی و نه نتايج مستقيم سياسی تحليل خود، مورد بررسی قرار داده اند عليرغم همه نکات مثبت و منفی، آنرا "نه" ای ميدانند که در تقويت و تثبيت بسياری از ارزشهای دمکراتيک در جامعه غربی تاثير گذارد. از شمار "نه" هايی که در تاريخ بارها تکرار شده و جامعه بشری بدون آنان امکان پيشروی نداشت.
نتايج جنبش روشنفکری، دانشجوئی ايران در آن سالها بدليل طوفان انقلاب بهمن تحت تاثير نتايج اين انقلاب قرارگرفته و طبيعی است که بسياری از تحليل گران نتايج اين جنبش را از زاويه چگونگی ارتباط اين جنبش با زمينه سازی و شکل دهی اين انقلاب وسمت تاثير آن در اين تحول مورد بررسی قرار دهند. شايد در آينده کسانی تلاش کنند که نتايج اجتماعی سياسی اين حرکت را نه فقط از زاويه تاثير آن بر انقلاب بهمن و نتايج انقلاب بهمن بررسی کنند.
به نظر من اين جنبش قبل از هر چيز همانند جنبش مشابهش در اروپا "نه" جوانان روشنفکر ايران به شرايط موجود بود و قبل از بررسی اين يا آن شيوه عمل و يا اين و يا آن اعتقاد نيروها و متفکران اين جريان ميبايست در قبال اين اعتراض و يا طغيان جوانان روشنفکر آنزمان به روابط حاکم موضع اتخاذ کرد.

مهدی فتاپور

1997